Napsali jste mi

Moc ráda s Vámi cvičím (i když na dálku). Děkuji. :)

Jarka

Moc děkuju za příjemné chvíle na Vašich hodinách, za poznání něčeho nového.

Petra

„Miluju tu možnost zastavit video vždycky, když si chci vychutnat pauzu. Někdy je pauza úžasná protože si můžu ten moment užít, jak dlouho chci, můžu jít hluboko a nikam... celý text

Milada K.

Obchodní podmínky

Licenční smlouva

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Michaela Klímová
Švermova 1338
39102 Sezimovo Ústí

RČ: 785612/1757
DIČ: 7856121757

bank. spojení: AIR bank a.s., Česká republika
č.ú. 1331089016/3030

e-mail: michaela@mishayoga.cz

 (dále také jen „poskytovatel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1   Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv k elektronickým dílům prezentovaných na internetových stránkách www.mishayoga.cz včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití (dále také jen „dílo“). Poskytovatel je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.

2.2   Poskytovatel touto licenční smlouvou hodlá poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla (dále také jen „licenci“). Nabyvatel má zájem získat od poskytovatele licenci v souladu a za podmínek ujednaných touto licenční smlouvou.

3. Předmět smlouvy

3.1   Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského dílo užít způsobem, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu výhradně v jeho původní podobě.

4. Rozsah užití licence

4.1   Nabyvatel je oprávněn licenci užívat samostatně.

4.2   Nabyvatel je oprávněn licenci užívat bez jakýchkoliv omezení.

5. Postoupení licence

5.1   Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí osobě, byť jen zčásti.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1  Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla v rozsahu vyplývajícím z této licenční smlouvy.

6.2  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této licenční smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

6.3  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence.

7. Právní bezvadnost

7.1  Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.

7.2  Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

8. Odměna

8.1   Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu za poskytnutou licenci ve výši částky, jež je uvedena u díla vystaveného na www.mishayoga.cz. Odměna neobsahuje DPH v zákonné výši.

8.2   Nabyvatel se zavazuje odměnu zaplatit bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této licenční smlouvy.

9. Doba trvání smlouvy

9.1  Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1  Nabyvatel je oprávněn od této licenční smlouvy odstoupit pouze v případě, že licenci nevyužije, tedy nestáhne si její předmět do svého elektronického zařízení. V takovém případě má nabyvatel možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od uzavření licenční smlouvy a má tak nárok na vrácení peněz. Peníze budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet nabyvatele.

10.2  Nabyvatel může z důvodů uvedených v předchozím odstavci odstoupit tak, že poskytovatele písemně požádá o vrácení zaplacené částky z důvodu nevyužití licence. Písemná žádost může být odeslána i prostřednictvím e-mailu na adresu michaela@mishayoga.cz.

11. Zánik licence

11.1  Licence je udělena na dobu neurčitou a tudíž nezaniká.

12. Platnost a účinnost smlouvy

12.1   Tato licenční smlouva je platná a účinná odesláním elektronické objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Za platnou se považuje pouze objednávka, která je řádně vyplněna, tj. internetový formulář obsahuje veškeré předepsané údaje. 

13. Závěrečná ustanovení

13.2   Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.

13.4   Smluvní strany souhlasí s jejím obsahem vytvořením objednávky nabyvatelem a přijetím objednávky poskytovatelem..